Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Je kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onderstaand formulier of dit formulier downloaden (Modelformulier voor herroeping en ons toesturen via aeres@youbedo.com. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij je onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van je herroeping sturen.
 
Bepaalde producten of diensten zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. Dit geldt voor:
 
- Makkelijk kopieerbare producten, zoals games, dvd's en cd's, indien de verzegeling is verbroken;
- Ebooks: dit zijn diensten die, met jouw toestemming in het bestelproces, direct worden geleverd en waarbij je afziet van het herroepingsrecht
 


Aan: YouBeDo.com, Postbus 1370 - 6501BJ Nijmegen, aeres@youbedo.com 

Ik/wij deel/delen je hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep/herroepen
Captcha


Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping 

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld terug te zenden of te overhandigen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.